Thursday 17 July 2014

साईबांबाची अकरा वचने

11 assurances of shri sai baba

शिरडीस ज्याचे लागतील पाय । 
टळती अपाय सर्व त्याचे ॥ १ ॥

माझ्या समाधीची पायरी चढेल । 

दु:ख हे हरेल सर्व त्याचे ॥ २ ॥

जरी हे शरीर गेलो मी टाकून । 

तरी मी धावेन भक्तासाठी ॥ ३ ॥

नवसास माझी पावेल समाधी । 

धरा द्रुढ बुध्दी माझ्या ठायी ॥ ४ ॥

नित्य मी जिवंत,जाणा हेंची सत्य । 

नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे ॥ ५ ॥

शरण मज आला आणि वाया गेला । 

दाखवा दाखवा ऐसा ॥ ६ ॥

जो जो,मज भजे,जैसा जैसा भावे । 

तैसा तैसा पावे,मीही त्यासी ॥ ७ ॥

तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा । 

नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ॥ ८ ॥

जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस । 

मागे जे जे त्यास ते ते लाभे ॥ ९ ॥

माझा जो जाहला कायावाचामनीं । 

तयाचा मी रुणी सर्वकाळ ॥ १० ॥

साई म्हणे तोची तोची झाला धन्य । 

झाला जो अनन्य माझ्या पायी ॥ ११ ॥

No comments:

Post a Comment